Του Χρήστου Μέγα

Συντάξεις εξπρές και χωρίς έλεγχο, με βάσει το χρόνο που φαίνεται στο ηλεκτρονικό αρχείο και την προϋπηρεσία που δήλωσε ο ασφαλισμένος θα εκδίδει ο ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ (εφαρμοστική του νόμου 4921/22), οι συντάξεις θα αποδίδονται εντός τριμήνου. Εάν εκ των υστέρων και μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο ασφαλιστικός χρόνος που έχει ληφθεί υπόψη για την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης «είναι μεγαλύτερος από τον πραγματικό χρόνο μέχρι 2 έτη ο ασφαλισμένος αξιοποιεί τη δυνατότητα που του δίνεται να καλύψει τη διαφορά καταβάλλοντας τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές» με πλασματικά έτη!

 Κατά συνέπεια σύνταξη με 31 αντί 33 πραγματικά έτη ασφάλισης, με 23 αντί για 25 έτη για τις μητέρες με ανήλικο την περίοδο 2010-12 (με 15,4 έτη για τις μητέρες τον ιδιωτικό τομέα), με 10 χρόνια πραγματικής ασφάλισης για την ελάχιστη σύνταξη (στα 67 ή στα 62 με μειωμένη).

Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες:

1.Για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις των ασφαλισμένων που κατατέθηκαν μέχρι 31/3/2022 οι υπηρεσίες του Ταμείου θα πρέπει:

α) Να εκδώσουν αμέσως εγκριτική συνταξιοδοτική απόφαση με βάση το ηλεκτρονικό ασφαλιστικό ιστορικό του ασφαλισμένου και τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης που έχει δηλώσει ο αιτών, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών που τις τεκμηριώνουν, αναστέλλοντας προσωρινά κάθε αλληλογραφία για την επαλήθευση των στοιχείων ή των δηλώσεων των ασφαλισμένων.

β) Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί δεν θα επαληθεύονται πριν από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης, αλλά θα ελέγχονται εκ των υστέρων. Μετά την έκδοση όλων των εκκρεμών πράξεων σύνταξης. 

γ) Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου και αίτηση για αντικατάστασή του, η έκδοση της σύνταξης δεν θα αναμένει την έκδοση νέου βιβλιαρίου, αλλά θα γίνεται στη βάση των στοιχείων που έχουν δηλαδή στην αίτηση συνταξιοδότησης.

δ) Για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31.03.2022, ο επιπλέον χρόνος ασφάλισης που έχει δηλωθεί από τον αιτούνται γίνεται δεκτός, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση των φυσικών παραστατικών που θεμελιώνουν τον επιπλέον χρόνο ασφάλισης. Ο ασφαλισμένος υποχρεώνεται να διατηρήσει τα έγγραφα αυτά στοιχεία για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος του Νόμου.

ε) Ο επιπλέον ασφαλιστικός χρόνος μπορεί να τεκμηριώνεται και από τις βεβαιώσεις των πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών του ν. 4798/2021 (εργατολόγοι).

στ) Οι ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν τις 24 Απριλίου 2021 (σ.σ.: έναρξη ισχύος του νέου νόμου 4798/2021) μπορούν να προσκομίζουν βεβαιώσεις των πιστοποιημένων επαγγελματιών για τον ασφαλιστικό χρόνο ακόμη και μετά την πάροδο των 15 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης. Δηλαδή ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι και πάντως πριν την έκδοση της σύνταξης.

 

Νέες αιτήσεις

2.Για αιτήσεις που κατατέθηκαν από 1/4/2022 και μετά θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

α) Εάν δεν έχει εκδοθεί απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή της εφαρμόζεται μία διαδικασία fast track: οι εισηγητές διακόπτουν κάθε αλληλογραφία για επαλήθευση των στοιχείων που έχει υποβάλει ο αιτών και η πράξη απονομής σύνταξης ή η απορριπτική απόφαση εκδίδεται με βάση: 

i/ τα στοιχεία του ηλεκτρονικού ασφαλιστικού ιστορικού του αιτούντος (σύστημα «ΑΤΛΑΣ» ή άλλα ηλεκτρονικά συστήματα που τηρούνται στον ΕΦΚΑ) και 

ii/ τη δήλωση του αιτούντος για ασφαλιστικό χρόνο πέρα από αυτόν που έχει καταγραφεί ηλεκτρονικά (συντάξεις εμπιστοσύνης), στο βαθμό που αυτή έχει τεκμηριωθεί με έγγραφα (διαδικασία fast track). Τα έγγραφα αυτά λαμβάνονται υπόψη όταν έχουν προσκομισθεί εντός δεκαπέντε ημερών από την αίτηση συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ ή έχουν αναρτηθεί, εντός της ίδιας προθεσμίας, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα μαζί με την αίτηση.

Πρακτικά οι διατάξεις αυτές εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2022, δηλαδή μετά τη συμπλήρωση τριμήνου για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί από την 1η Απριλίου 2022 και μετά.

iii/ Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται μετά τις 24/4/2022 οι βεβαιώσεις των εργατολόγων για τον επιπλέον-μη εμφανιζόμενο ηλεκτρονικά χρόνο ασφάλισης υποβάλλονται ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης και τα σχετικά δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της αίτησης.

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Go to top